ఇండెక్స్‌ లెవెల్స్‌.. (OCT 29)

ఇండెక్స్‌ లెవెల్స్‌.. (OCT 29)

నిఫ్టీ సపోర్ట్‌
11,635,
11,535

నిఫ్టీ రెసిస్టెన్స్‌
11,875,
12,025

బ్యాంక్‌ నిఫ్టీ సపోర్ట్‌
23,935,
23,635

బ్యాంక్‌ నిఫ్టీ రెసిస్టెన్స్‌
24,655,
25,080tv5awards