ఇండెక్స్‌ లెవల్స్‌.. (Oct 16)

ఇండెక్స్‌ లెవల్స్‌.. (Oct 16)

నిఫ్టీ సపోర్ట్‌
11,553,
11,425

నిఫ్టీ రెసిస్టెన్స్‌
11,917,
12,153

బ్యాంక్‌ నిఫ్టీ సపోర్ట్‌
22,665,
22,260

బ్యాంక్‌ నిఫ్టీ రెసిస్టెన్స్‌
23,783,
24,494