ఇండెక్స్‌ లెవెల్స్‌.. (సెప్టెంబర్ 16)

ఇండెక్స్‌ లెవెల్స్‌.. (సెప్టెంబర్ 16)

సెన్సెక్స్‌ రెసిస్టెన్స్‌
39500,
39325

సెన్సెక్స్‌ సపోర్ట్
38800,
38550

నిఫ్టీ రెసిస్టెన్స్‌
11650,
11600

నిఫ్టీ సపోర్ట్‌
11450,
11375

బ్యాంక్‌ నిఫ్టీ రెసిస్టెన్స్‌
23100,
22800

బ్యాంక్‌ నిఫ్టీ సపోర్ట్
22100,
21800

నిఫ్టీ ఐటీ రెసిస్టెన్స్‌
19900,
19750

నిఫ్టీ ఐటీ సపోర్ట్
19500,
19400