ఇండెక్స్‌ లెవెల్స్‌.. (August 14)

ఇండెక్స్‌ లెవెల్స్‌.. (August 14)

సెన్సెక్స్‌ రెసిస్టెన్స్‌
38850,
38600

సెన్సెక్స్‌ సపోర్ట్‌
38150,
38000

నిఫ్టీ రెసిస్టెన్స్‌
11450,
11375

నిఫ్టీ సపోర్ట్
11250,
11200

బ్యాంక్‌ నిఫ్టీ రెసిస్టెన్స్‌
22900,
22600

బ్యాంక్‌ నిఫ్టీ సపోర్ట్
22000,
21700

నిఫ్టీ ఐటీ రెసిస్టెన్స్‌
18300,
18200

నిఫ్టీ ఐటీ సపోర్ట్‌
18000,
17900