ఇండెక్స్‌ లెవెల్స్‌.. (July 31)

ఇండెక్స్‌ లెవెల్స్‌.. (July 31)

సెన్సెక్స్‌ రెసిస్టెన్స్‌
38300,
38000

సెన్సెక్స్‌ సపోర్ట్
37525,
37175

నిఫ్టీ రెసిస్టెన్స్‌
11250,
11175

నిఫ్టీ సపోర్ట్
11050,
10950

బ్యాంక్‌ నిఫ్టీ రెసిస్టెన్స్‌
22300,
21900

బ్యాంక్‌ నిఫ్టీ సపోర్ట్‌
21300,
20900

నిఫ్టీ ఐటీ రెసిస్టెన్స్‌
18300,
18150

నిఫ్టీ ఐటీ సపోర్ట్‌
17850,
17700