ఇండెక్స్‌ సపోర్ట్ & రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్... 30 June 2020

ఇండెక్స్‌ సపోర్ట్ & రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్... 30 June 2020

ఇండెక్స్‌ లెవెల్స్‌..
నిఫ్టీ సపోర్ట్
10245,
10177

నిఫ్టీ రెసిస్టెన్స్‌
103597,
10406

బ్యాంక్‌ నిఫ్టీ సపోర్ట్‌
21110,
20861

బ్యాంక్‌ నిఫ్టీ రెసిస్టెన్స్‌
21524,
21689