గత 3నెలల్లో బీఎస్ఈ యాక్టివ్ ట్రేడెడ్ స్టాక్స్‌లో 20 శాతం రిటర్న్స్ ఇచ్చిన స్టాక్స్ ఏవి?

గత 3నెలల్లో బీఎస్ఈ యాక్టివ్ ట్రేడెడ్ స్టాక్స్‌లో 20 శాతం రిటర్న్స్  ఇచ్చిన స్టాక్స్ ఏవి?

గడచిన 3నెలల్లో బిఎస్ఈ యాక్టివ్ ట్రేడెడ్ స్టాక్స్ లో ప్రతి 10 స్టాక్స్ లో 8 కంపెనీల స్టాక్స్ 20 శాతం రిటర్న్స్  ఇచ్చిన స్టాక్స్ కోసం ఈ వీడియో చూడండి