ఇండెక్స్‌ సపోర్ట్ & రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్... 29 June 2020

ఇండెక్స్‌ సపోర్ట్ & రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్... 29 June 2020

ఇండెక్స్‌ లెవెల్స్‌..
నిఫ్టీ సపోర్ట్
10326,
10269

నిఫ్టీ రెసిస్టెన్స్‌
10425,
10467

బ్యాంక్‌ నిఫ్టీ సపోర్ట్‌
21347,
21101

బ్యాంక్‌ నిఫ్టీ రెసిస్టెన్స్‌
21811
22030