ఇండెక్స్‌ సపోర్ట్ & రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్... 26 June 2020

ఇండెక్స్‌ సపోర్ట్ & రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్... 26 June 2020

నిఫ్టీ సపోర్ట్
10202,
10114

నిఫ్టీ రెసిస్టెన్స్‌
10369,
10449

బ్యాంక్‌ నిఫ్టీ సపోర్ట్‌
21054,
20602

బ్యాంక్‌ నిఫ్టీ రెసిస్టెన్స్‌
21831,
22156