ఇండెక్స్‌ సపోర్ట్ & రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్... 25 June 2020

ఇండెక్స్‌ సపోర్ట్ & రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్... 25 June 2020

సెన్సెక్స్‌ రెసిస్టెన్స్‌
35600,
35200

సెన్సెక్స్‌ సపోర్ట్
34500,
34000

నిఫ్టీ సపోర్ట్
10207,
10109

నిఫ్టీ రెసిస్టెన్స్‌
10478,
10651

బ్యాంక్‌ నిఫ్టీ సపోర్ట్‌
21016,
20604

బ్యాంక్‌ నిఫ్టీ రెసిస్టెన్స్‌
22159
22891

నిఫ్టీ ఐటీ రెసిస్టెన్స్‌
14800,
14700

నిఫ్టీ ఐటీ సపోర్ట్‌
14500,
14400