ఇండెక్స్‌ లెవెల్స్‌.. (June 1)

ఇండెక్స్‌ లెవెల్స్‌.. (June 1)

సెన్సెక్స్‌ రెసిస్టెన్స్‌
33000,
32650

సెన్సెక్స్‌ సపోర్ట్‌
32150,
31800

నిఫ్టీ రెసిస్టెన్స్‌
9750,
9650

నిఫ్టీ సపోర్ట్‌
9500,
9400

బ్యాంక్‌ నిఫ్టీ రెసిస్టెన్స్‌
20100,
19700

బ్యాంక్‌ నిఫ్టీ సపోర్ట్‌
18900,
18500

నిఫ్టీ ఐటీ రెసిస్టెన్స్‌
14250,
14150

నిఫ్టీ ఐటీ సపోర్ట్‌
13900,
13800