ఇండెక్స్‌ లెవెల్స్‌.. (మార్చ్ 26)

ఇండెక్స్‌ లెవెల్స్‌.. (మార్చ్ 26)

సెన్సెక్స్‌ రెసిస్టెన్స్‌
30850, 29500

సెన్సెక్స్‌ సపోర్ట్‌
27450, 26100

నిఫ్టీ రెసిస్టెన్స్‌
8900, 8550

నిఫ్టీ సపోర్ట్
8000, 7600

బ్యాంక్‌ నిఫ్టీ రెసిస్టెన్స్‌
20100, 19200

బ్యాంక్‌ నిఫ్టీ సపోర్ట్‌
17800, 17000

నిఫ్టీ ఐటీ రెసిస్టెన్స్‌
12780, 12500

నిఫ్టీ ఐటీ సపోర్ట్‌
12000, 11700