ఇండెక్స్‌ లెవెల్స్‌... (24 March 2020)

ఇండెక్స్‌ లెవెల్స్‌... (24 March 2020)

సెన్సెక్స్‌ రెసిస్టెన్స్‌
28300, 27000

సెన్సెక్స్‌ సపోర్ట్‌
24600, 23200

నిఫ్టీ రెసిస్టెన్స్‌
8300, 7900

నిఫ్టీ సపోర్ట్‌
7200, 6800

బ్యాంక్‌ నిఫ్టీ రెసిస్టెన్స్‌
18700, 17800

బ్యాంక్‌ నిఫ్టీ సపోర్ట్‌
16000, 14700

నిఫ్టీ ఐటీ రెసిస్టెన్స్‌
12000, 11600

నిఫ్టీ ఐటీ సపోర్ట్
10700, 10200