ఇండెక్స్ సపోర్ట్ & రెసిస్టెన్స్ (27, ఫిబ్రవరి 2020)

ఇండెక్స్ సపోర్ట్ & రెసిస్టెన్స్ (27, ఫిబ్రవరి 2020)
  • నిఫ్టీ సపోర్ట్:     11,615    --    11,555

 

  • నిఫ్టీ రెసిస్టెన్స్:     11,760    --    11,845

 

  • బ్యాంక్ నిఫ్టీ సపోర్ట్:     30,120    --    39,935

 

  • బ్యాంక్ నిఫ్టీ రెసిస్టెన్స్:     30,505    --    30,700