ఇండెక్స్ సపోర్ట్ & రెసిస్టెన్స్ (26, ఫిబ్రవరి 2020)

ఇండెక్స్ సపోర్ట్ & రెసిస్టెన్స్ (26, ఫిబ్రవరి 2020)
  • నిఫ్టీ సపోర్ట్:     11,757    --    11,717

 

  • నిఫ్టీ రెసిస్టెన్స్:     11,860    --    11,923

 

  • బ్యాంక్ నిఫ్టీ సపోర్ట్:     30,304    --    30,176

 

  • బ్యాంక్ నిఫ్టీ రెసిస్టెన్స్:     30,585    --    30,738