ఇండెక్స్‌ లెవెల్స్‌.. (ఫిబ్రవరి 14)

ఇండెక్స్‌ లెవెల్స్‌.. (ఫిబ్రవరి 14)

సెన్సెక్స్‌ రెసిస్టెన్స్‌
41900, 41725

సెన్సెక్స్‌ సపోర్ట్‌
41200, 41050

నిఫ్టీ రెసిస్టెన్స్‌
12300, 12250

నిఫ్టీ సపోర్ట్‌
12100, 12050

బ్యాంక్‌ నిఫ్టీ రెసిస్టెన్స్‌
31750, 31500

బ్యాంక్‌ నిఫ్టీ సపోర్ట్‌
31000, 30750

నిఫ్టీ ఐటీ రెసిస్టెన్స్‌
16825, 16750

నిఫ్టీ ఐటీ సపోర్ట్‌
16600, 16525