ఇండెక్స్ సపోర్ట్ & రెసిస్టెన్స్ (13, ఫిబ్రవరి 2020)

ఇండెక్స్ సపోర్ట్ & రెసిస్టెన్స్ (13, ఫిబ్రవరి 2020)
  • నిఫ్టీ సపోర్ట్:    12,153    --    12,104

 

  • నిఫ్టీ రెసిస్టెన్స్:    12,240    --    12,279

 

  • బ్యాంకు నిఫ్టీ సపోర్ట్:    31,397    --    30,302

 

  • బ్యాంకు నిఫ్టీ రెసిస్టెన్స్:    31,588    --    30,683