ఇండెక్స్ సపోర్ట్ & రెసిస్టెన్స్ (22, జనవరి 2020)

ఇండెక్స్ సపోర్ట్ & రెసిస్టెన్స్ (22, జనవరి 2020)
  • నిఫ్టీ సపోర్ట్: 12,144 -- 12,119

 

  • నిఫ్టీ రెసిస్టెన్స్ : 12,212 -- 12,255

 

  • బ్యాంక్ నిఫ్టీ సపోర్ట్: 30,813  -- 30,305  

 

  • బ్యాంక్ నిఫ్టీ రెసిస్టెన్స్: 31,126 -- 32,305


tv5awards
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-78709012-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');