వసంత్ కుమార్ రికమండేషన్స్..

వసంత్ కుమార్ రికమండేషన్స్..

అదానీ గ్రీన్‌ ఎనర్జీ
సీఎంపీ : రూ.166.50

గుజరాత్‌ గ్యాస్
సీఎంపీ : రూ.237

మహానగర్‌ గ్యాస్‌
సీఎంపీ : రూ.1063

ఇంద్రప్రస్థ గ్యాస్
సీఎంపీ : రూ.428

హెచ్‌జీ ఇన్‌ఫ్రా ఇంజనీరింగ్‌
సీఎంపీ : రూ.259.90

అల్ట్రాటెక్‌ సిమెంట్
సీఎంపీ : రూ.4052

రామ్‌కో సిమెంట్
సీఎంపీ : రూ.754.60

గ్యాబ్రియల్‌ ఇండియా
సీఎంపీ : రూ.122.50

మదర్సన్‌ సుమి
సీఎంపీ : రూ.146.55