యురేకా ఫోర్బ్స్ ఫర్ సేల్ ! స్టెర్లింగ్ విల్సన్ ఆశలు 

యురేకా ఫోర్బ్స్ ఫర్ సేల్ ! స్టెర్లింగ్ విల్సన్ ఆశలు 

ఒకవేళ, ఒకవేళ, ఒకవేళ, ఒకవేళ ఒకవేళ ఒకవేళ. ఒకవేళ ఒకవేళ ... ఒకవేళ ఒకవేళ, ఒకవేళ, ఒకవేళ,, తప్పక,, 

ఒకవేళ. ఒకవేళ అది జరగాలి. ఒకవేళ ఒకవేళ ఒకవేళ. 

ఒకవేళ ఒకవేళ ఒకవేళ, ఒకవేళ. ఒకవేళ. ఒకవేళ అది జరగాలి. ఒకవేళ అది జరగదు. ఒకవేళ. ఒకవేళ ఒకవేళ, ఒకవేళ, ఒకవేళ, ఒకవేళ .. ఒకవేళ ఒకవేళ ఒకవేళ. ఒకవేళ ఒకవేళ ఒకవేళ. 

ఒకవేళ ఒకవేళ
ఒకవేళ ఒకవేళ. ఒకవేళ ఒకవేళ, ఒకవేళ .. 
1982 లో, ఒకవేళ, ఒకవేళ. ఒకవేళ 100% ప్రతి ఒక్కటి. ఒకవేళ 35 35 2 2 2 2 2%. ఒకవేళ, ఒకవేళ, ఒకవేళ, ఒకవేళ, ఒకవేళ ఒకవేళ 

ఒకవేళ ఒకవేళ ఒకవేళ. ఒకవేళ అది జరగాలి. చెల్లింపు గడువు తేదీ ముగిసిన తర్వాత ప్రత్యామ్నాయాలను ఆలోచించడం, షేర్ హోల్డర్లు ఒత్తిడి తర్వాత స్పందించడం వంటివి ప్రమోటర్ల వైఖరికి అద్దంపడ్తున్నాయి.